Juridisch kennisgeving

Gebruikersovereenkomst voor de website van GIVINGLY


Onderstaand de gebruikersovereenkomst voor de website van Givingly


 1. Aanvaarding van de voorwaarden

Wij, het bestuur van Givingly, verschaffen toegang tot de website van Givingly op www.givingly.nl (de “site”), op voorwaarde dat u akkoord gaat met deze Gebruikersovereenkomst voor de website van Givingly (“Overeenkomst”). Givingly behoudt zich het recht om deze overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving op gezette tijden te actualiseren.


Door het gebruiken van de website wordt u een Gebruiker (zie definitie in artikel 2) en gaat u akkoord met de voorwaarden. In geval van strijdigheid tussen deze overeenkomst en een andere overeenkomst, regel, beleidsregel of servicevoorwaarde, gelden de voorwaarden van deze overeenkomst. Indien u vragen heeft over deze gebruikersovereenkomst neemt u contact via info@givingly.nl voordat u de site gebruikt.


 1. Gebruikers

Iedereen die gebruik maakt van de site wordt in het kader van deze overeenkomst beschouwd als een “gebruiker”. 


 1. Privacy

Voorafgaand aan het gebruiken van de site www.givingly.nl dient u de voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u dat u het privacybeleid van Givingly begrijpt. 


 1. Gebruik van de site

Givingly geeft geen garantie dat de bestanden die van de site gedownload kunnen worden, vrij zijn van besmetting of virussen of andere programmering routines die bedoeld zijn om informatie te beschadigen. U bent zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de nodige procedures en controlepunten om aan uw persoonlijke vereisten te voldoen. Dit voor de nauwkeurigheid van de gegevensinvoer en -uitvoer, en het voorzien van een middel buiten de site voor het herstellen van eventueel verloren gegane gegevens.


 1. Integriteit van het systeem

Apparaten, software of routines die de site verstoren mag u niet gebruiken. U mag geen activiteiten ondernemen die een belasting opleveren voor de efficiënte werking van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot ongewenste e-mail.


 1. Risico 

U gaat ermee akkoord dat het gebruik van www.givingly.nl geheel onder uw eigen verantwoordelijkheid en risico valt. U erkent en gaat ermee akkoord dat niet-geautoriseerde derden alle door u overgedragen gegevens kunnen onderscheppen en gebruiken en dat alle hieraan verbonden risico’s volledig onder uw eigen verantwoordelijkheid vallen.


 1. Geen garanties

Givingly geeft geen garanties m.b.t. de site. Givingly doet geen beweringen of toezeggingen, uitdrukkelijk of impliciet m.b.t. de site. Givingly zal niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele kosten of schade die, direct of indirect, voortvloeien en uit transacties via de site. Givingly garandeert niet dat de site of diensten aan de vereisten van de gebruiker zullen voldoen of dat de site of diensten niet onderbroken zullen worden of zonder fouten zullen zijn of dat fouten in de site rechtgezet worden. De site en de inhoud en diensten die op de site beschikbaar besteld worden, worden aangeboden “zoals ze zijn” en “naargelang van hun beschikbaarheid”.


 1. Systeem onderbrekingen

Givingly voert regelmatig onderhoud uit. Onvoorziene systeem onderbrekingen kunnen zich echter voordoen. Givingly is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het resulterende niet-beschikbaar zijn van de site of mogelijk verlies van data door onvoorziene systeem onderbrekingen.


 1. Vergoedingen

U gaat ermee akkoord om Givingly te vergoeden, verdedigen en vrijwaren voor en tegen alle claims, vorderingen, acties, kosten, aansprakelijkheden, verlies en schade van welke aard ook, die voortvloeien uit uw gebruik, misbruik of wangebruik van de site. Uw gebruik of aankoop van diensten of goederen aangeboden via de site, of uw inbreuk op enige van de voorwaarden van deze overeenkomst.


 1. Beperkte aansprakelijkheid

In geen geval zal Givingly bij het aanmaken, produceren of verspreiden van de site betrokken derde partij aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere, of gevolgschade door verlies of winst, goodwill, gebruik, of ander immaterieel verlies voortvloeiend uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van e site, de opgelopen kosten bij het vervangen van goederen ten gevolge van via de site aangekochte of verkregen goederen, data, inhoud of diensten of aangegane transacties via of van de site, niet geautoriseerde toegang tot of wijziging van uw overdachten of data, verklaringen door of het gedrag van derden op de site of enige andere kwestie die verband houdt met de site. Hierbij aanvaardt u dat deze paragraaf van toepassing is op alle inhoud, goederen en diensten die via de site beschikbaar gesteld worden. In geen geval zal de gehele cumulatieve aansprakelijkheid van Givingly uit hoofde van deze voorwaarden het laagste bedrag, €50 of van de eventueel door u aan Givingly betaalde bijdragen voor het gebruik van de site overschrijden. In deze overeenkomst is de aansprakelijkheid beperkt tot het laagste door de wet toegestane bedrag. 


 1. Uw verplichtingen

Voor uw gebruik van de website gaat u ermee akkoord dat correcte, nauwkeurige, en huidige en volledige informatie over uzelf of uw organisatie te verstrekken als hierom wordt gevraagd. Denkt u hierbij aan de registratiegegevens. In het onderhoud en het bijwerken van de registratiegegevens te voorzien om deze correct, nauwkeurig, geldend en volledig te houden. Givingly kan bij wantrouwen (wanneer uw gegevens incorrect of ongeldig zijn) uw account beëindigen en uw verdere gebruik op www.givingly.nl weigeren. U bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en accountnummer, en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw accountnummer en wachtwoord plaatsvinden. U verklaart zich akkoord met het gebruik van uw wachtwoord voor uw elektronische registratie. U stemt ermee in ons onmiddellijk in kennis te stellen van niet-geautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of andere inbreuken op de beveiliging. Givingly zal in geen geval aansprakelijk zijn voor frauduleuze aankopen die a.d.h.v. uw misbruikte wachtwoord verricht zijn.


 1. Productprijzen

Indien een product met een onjuiste informatie weergegeven wordt door drukfouten of een fout in de prijsaanduiding of productgegevens, heeft Givingly het recht om eventuele geplaatste bestellingen voor producten tegen de onjuiste prijs te weigeren of te annuleren. Givingly heeft het recht bestellingen te annuleren of te wijzigen ongeacht of ze bevestigd werden en afgeboekt zijn van de creditcard van de gebruiker. Givingly zal het geld aan u onmiddellijk crediteren.


 1. Links naar andere websites

Indien Givingly links of verwijzingen naar andere websites doet zijn deze niet altijd gecontroleerd. Givingly is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en zal niet aansprakelijk zijn voor mogelijke schade of letsel die uit dergelijke inhoud voortvloeien. Het is geheel uw eigen verantwoordelijkheid.


 1. Aanvaardbaar en wettig gebruik van de site

Alle aan Givingly geleverde informatie i.v.m. het gebruik van de site zal niet incorrect, onnauwkeurig of misleidend zijn. Zal niet aanstootgevend of onbehoorlijk zijn of op onwettige wijze dreigend of intimiderend zijn en zal geen aansprakelijkheid voor Givingly opleveren of leiden tot het verlies van onze internetaanbieders of andere leveranciers. Givingly behoudt zich het recht om de content van www.givingly.nl ten alle tijde en om welke reden ook, zonder voorafgaande kennisgeving hiervan, te wissen, te wijzigen of aan te vullen.


 1. Scheidbaarheid

Indien één of meerdere gedeelten van deze overeenkomst, om welke reden en ik wel opzicht ook, ongeldig wordt beschouwd, zal dit geen invloed hebben op andere bepalingen die in deze overeenkomst zijn opgenomen.