Algemene voorwaarden

DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GIVINGLY.NL


1.Toepasselijkheid


Op alle bestellingen en overeenkomsten van www.givingly.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze “De algemene voorwaarden van GIVINGLY.nl” van toepassing. Door een bestelling te voldoen accepteert u deze voorwaarden. Indien u het niet eens bent met de algemene voorwaarden dient u dit schriftelijk aan te geven, in welk geval de overige bepalingen van kracht blijven.


 1. De overeenkomst

De overeenkomst komt slechts tot stand wanneer u een bestelling op www.givingly.nl heeft geplaatst. GIVINGLY is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling wordt afgewezen, deelt GIVINGLY dit mede.


 1. Prijzen

Indien een product met een onjuiste informatie weergegeven wordt door drukfouten of een fout in de prijsaanduiding of productgegevens, heeft GIVINGLY het recht om eventuele geplaatste bestellingen voor producten tegen de onjuiste prijs te weigeren of te annuleren. GIVINGLY heeft het recht bestellingen te annuleren of te wijzigen ongeacht of ze bevestigd werden en afgeboekt zijn van de creditcard van de gebruiker. GIVINGLY zal het geld aan u onmiddellijk crediteren.


 1. Levering

De vermelde levertijd op de website wordt nagestreefd. Wanneer er te laat geleverd wordt, kunnen wij hiervoor op uw verzoek een klacht indienen. De bezorging van producten geschiedt op de plaats die door u is aangegeven. Wanneer er een verkeerd afleveradres is opgegeven en er een nieuw product opgestuurd moet worden, kunnen de extra kosten hiervoor bij u in rekening gebracht worden. 


 1. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan GIVINGLY verschuldigd bent heeft voldaan.


 1. Retourvoorwaarden

Vouchers, cadeaubonnen en tegoedbonnen kunnen niet worden teruggestuurd. U kunt alle producten uit uw bestelling los van elkaar retourneren. Indien u een verkeerd product heeft ontvangen dient u dit aan te geven bij de klantenservice van GIVINGLY.


U dient binnen 14 dagen na ontvangst uw retour aan te melden. Vervolgens heeft u nog 7 dagen om het product terug te sturen. GIVINGLY biedt u twee opties. U kunt uw product ruilen voor een ander product. Indien het product duurder is zullen deze kosten aan u doorberekend worden. Indien het een goedkoper product betreft zal GIVINGLY binnen 5 werkdagen het geld aan u overmaken. Een tweede optie is dat u uw geld terug krijgt. Om het volledige aankoopbedrag terug te krijgen dient het product in originele staat, inclusief verpakking, onbeschadigd, naar GIVINGLY teruggestuurd te worden. Stuur ons een mail naar Info@givingly.nl om je retour aan te melden.

 


 1. Aansprakelijkheid

Bij aflevering van de producten heeft u de verplichting om te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is brengt u GIVINGLY daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte, en in ieder geval 14 dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient GIVINGLY, desgewenst tegen retournering daarvan, te vervangen door nieuwe producten of door terugbetaling van de kostprijs inclusief de verzendkosten, zulks naar keuze van de klant. U draagt het risico voor eventuele kosten voor de retourzending.


 1. Auteursrecht en vrijwaring van aansprakelijkheid

GIVINGLY kan uw ontworpen box gebruiken op de site. Indien u aangeeft dat u hier niet akkoord mee bent halen wij binnen 24 uur het ontwerp van www.givingly.nl.


 1. Elektronische communicatie en bewijs

Voor misverstanden, het verloren gaan van bestanden, of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen GIVINGLY en de klant is GIVINGLY niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van GIVINGLY. De administratie van GIVINGLY geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs onbetrouwbaar is. 


 1. Overmacht

GIVINGLY heeft het recht om bij overmacht, (iedere tekortkoming welke niet aan GIVINGLY kan worden toegerekend) naar eigen keuze, uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. GIVINGLY deelt dit schriftelijk mede en zulks zonder dat GIVINGLY gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 


 1. Privacy

Uw gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld, maar alleen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws van GIVINGLY.


 1. Facturen en betaling

Facturen die niet betaald worden die worden uit handen gegeven aan een incassobureau.


 1. Aansprakelijkheid

GIVINGLY is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze actie. GIVINGLY kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de boxen. GIVINGLY is niet aansprakelijk voor uw lichamelijke reactie op de producten. Indien u gebruikt maakt van het product gaat u ermee akkoord dat u zelf verantwoordelijk bent voor de risico’s bij het gebruiken van het product. GIVINGLY raadt u aan om ten alle tijden de gebruikersvoorwaarden van het product door te nemen en bij twijfel uw arts te raadplegen. 


In geen geval zal GIVINGLY bij het aanmaken, produceren of verspreiden van de site betrokken derde partij aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere, of gevolgschade door verlies of winst, goodwill, gebruik, of ander immaterieel verlies voortvloeiend uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van e site, de opgelopen kosten bij het vervangen van goederen ten gevolge van via de site aangekochte of verkregen goederen, data, inhoud of diensten of aangegane transacties via of van de site, niet geautoriseerde toegang tot of wijziging van uw overdachten of data, verklaringen door of het gedrag van derden op de site of enige andere kwestie die verband houdt met de site. Hierbij aanvaardt u dat deze paragraaf van toepassing is op alle inhoud, goederen en diensten die via de site beschikbaar gesteld worden. In geen geval zal de gehele cumulatieve aansprakelijkheid van GIVINGLY uit hoofde van deze voorwaarden het laagste bedrag, €50 of van de eventueel door u aan GIVINGLY betaalde bijdragen voor het gebruik van de site overschrijden. In deze overeenkomst is de aansprakelijkheid beperkt tot het laagste door de wet toegestane bedrag. 


 1. Diversen

Indien één of meer van de bepalingen van GIVINGLY in strijd zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door GIVINGLY vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. GIVINGLY is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Wanneer een pakket wordt geweigerd op het opgegeven adres, zullen wij hier €5,95 in rekening brengen.


 1. Cadeaubonnen

Om de cadeaubon te gebruiken dient u eerst alles in uw winkelmand toe te voegen. Na betaling is het niet mogelijk om uw cadeaubon nog te gebruiken. Een cadeaubon is één keer te besteden. Elke cadeaubon heeft een geldigheidsdatum. Indien de geldigheidsdatum van uw cadeaubon is verstreken kunt u geen beroep doen op GIVINGLY. U bent zelf verantwoordelijk om de cadeaubon binnen het aangegeven termijn te gebruiken. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld en het is niet toegestaan om cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de cadeaubon wordt ontzegd. 


 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarde van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.